Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden MaxPrevent

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij MaxPrevent haar diensten aan opdrachtgever levert.
De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene en/of inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten. In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid:

MaxPrevent: de gebruiker van de algemene voorwaarden
Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Indien één of meerdere bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. MaxPrevent en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op aanvraag digitaal verstrekt.

Artikel 1: Toepassing
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen MaxPrevent en een opdrachtgever waarop MaxPrevent deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MaxPrevent, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken

Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de algemene voorwaarden van MaxPrevent door de opdrachtgever zijn aanvaard.

Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze er voor in dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf de opdrachtgever.

Voor zover de algemene voorwaarden van MaxPrevent strijdig zijn met enige door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, doet de opdrachtgever afstand van die voorwaarden, tenzij die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door MaxPrevent zijn geaccepteerd. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van MaxPrevent.

Artikel 2: Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbieding van MaxPrevent door de opdrachtgever.

De door MaxPrevent opgemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MaxPrevent is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de prestatie zoals deze in de aanbieding of offerte zijn gespecificeerd. Geen beroep kan worden gedaan en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij MaxPrevent of derden aanwezig is dan wel aan buiten de overeenkomst verkregen informatie.

Bij niet tijdige nakoming van een verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door de opdrachtgever verkeert deze van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. MaxPrevent heeft in dat geval het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te staken.

Indien MaxPrevent incassomaatregelen neemt ter incassering van openstaande declaraties, dan is de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten en (voor zover deze daarin niet zijn begrepen) de kosten die zijn veroorzaakt door de noodzakelijke inschakeling van derden, verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen twee punten van het toepasselijke liquidatietarief in eerste aanleg met een maximum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de vervallen vertragingsrente; bij incassering via de kantonrechter worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld overeenkomstig de “staffel kantonrechters”, gepubliceerd als bijlage bij het rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten (www.verenigingvoorrechtspraak.nl)

Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met een declaratie die door MaxPrevent voor de verrichte en/of nog te verrichten diensten aan de cliënt is verzonden, dient de opdrachtgever zulks bij voorkeur schriftelijk aan MaxPrevent kenbaar te maken. Indien de opdrachtgever zijn bezwaren kenbaar maakt, ontvangt hij zo spoedig mogelijk een specificatie van de declaratie (voor zover het een declaratie voor reeds verrichte werkzaamheden betreft).

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
MaxPrevent zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

MaxPrevent is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Alle prestaties die door MaxPrevent moeten worden geleverd en welke niet zijn beschreven volgens de in artikel 2 lid 5 genoemde specificaties, zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden. Bijkomende werkzaamheden zullen apart in rekening worden gebracht.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MaxPrevent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de MaxPrevent worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MaxPrevent zijn verstrekt, heeft MaxPrevent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

MaxPrevent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MaxPrevent is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MaxPrevent de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Wanneer de opdrachtgever materialen ter beschikking stelt, wordt geen inbreuk gepleegd op de rechten die MaxPrevent toekomen.

Artikel 4: Uitvoeringstermijn
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever MaxPrevent derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MaxPrevent zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal MaxPrevent de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

In afwijking van lid 3 zal MaxPrevent geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Geheimhouding
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Indien MaxPrevent op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden vertrouwelijke informatie te verstrekken, en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk recht van verschoning, is MaxPrevent niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 7: Intellectuele eigendom|
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt MaxPrevent zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door MaxPrevent verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van MaxPrevent worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

MaxPrevent behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op materialen en de lesmaterialen (zoals: documentatie, rapporten, contracten, Elearning content, toetsen, templates, offertes etc.) die door MaxPrevent aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij MaxPrevent of diens licentiegever(s). Bovengenoemde rechten zullen door Opdrachtgever worden gerespecteerd. Dit betekent dat opdrachtgever en haar medewerkers niet gerechtigd zijn, materialen waarop rechten als hiervoor bedoelt aan MaxPrevent toekomen, op enigerlei wijze te openbaren, aan derden af te staan, in gebruik te geven, over te dragen dan wel te verveelvoudigen.

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van MaxPrevent zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan MaxPrevent ter kennis gekomen omstandigheden MaxPrevent aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; zulks ter beoordeling van MaxPrevent;
 • indien MaxPrevent de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In genoemde gevallen is MaxPrevent bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van MaxPrevent schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan MaxPrevent zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is MaxPrevent bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Reclameren
De opdrachtgever is verplicht terstond na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en/of diensten, de door MaxPrevent geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan MaxPrevent terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering van diensten en/of goederen MaxPrevent wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek kunnen worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclameren.

De opdrachtgever is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.

MaxPrevent dient terstond in staat te worden gesteld ingediende klacht te controleren. Indien reclameren naar het oordeel van MaxPrevent juist is, zal MaxPrevent de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde prestatie toe te kennen, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na terug levering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing.

MaxPrevent is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe dan ook genaamd, verplicht.

Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 10: Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het daaromtrent in de Wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MaxPrevent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MaxPrevent niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf worden daaronder begrepen.

MaxPrevent heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MaxPrevent haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens de overmacht worden verplichtingen van MaxPrevent opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door MaxPrevent niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien MaxPrevent bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Van overmacht aan de zijde van MaxPrevent is in ieder geval sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijv. ten gevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, niet voorzienbare/vervangbare ziekte instructeur, bedrijfsbezetting, uitsluiting, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige afneming van gekochte zaken, daarvoor benodigde diensten en/of hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van MaxPrevent als bij derden van wie MaxPrevent de zaken en/of diensten en/of de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risico van MaxPrevent ontstaan.

De Opdrachtgever blijft ingeval van overmacht de aan MaxPrevent verschuldigde tegenprestatie verschuldigd onder aftrek van dat deel, dat geacht kan worden de tegenprestatie te zijn voor het geannuleerde, respectievelijk het opgeschorte deel van de overeenkomst.

Indien MaxPrevent het opgeschorte deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de Opdrachtgever de geheel overeengekomen tegenprestatie verschuldigd, zonder enige korting.

 Artikel 11: Aansprakelijkheid
Indien MaxPrevent aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 • de aansprakelijkheid van MaxPrevent, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering;
 • indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MaxPrevent beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €. 2000,00.
 • In afwijking van wat in het vorige lid is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;
 • MaxPrevent is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Voor zover door MaxPrevent gebruik wordt gemaakt van software vervaardigd door derden is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van programmeringsfouten tenzij en voor zover de leverancier van de software aansprakelijkheid voor de software heeft aanvaard en de schade op hem kan worden verhaald.

MaxPrevent is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. MaxPrevent is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht aan personen of zaken op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt of ontstaan in een training of opleiding of in de uitvoering van de werkzaamheden door MaxPrevent. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door MaxPrevent, is deze eveneens nimmer aansprakelijk. MaxPrevent is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, MaxPrevent of derden. MaxPrevent is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

MaxPrevent heeft te allen tijde het recht, indien mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 12: Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MaxPrevent aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Wanneer de factuur een te volgen cursus betreft dient de betaling uiterlijk 2 weken voor de eerste cursusdag te zijn voldaan.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de Wettelijke rente hoger is in welk geval de Wettelijke rente geldt.

In geval van annulering van de overeenkomst, welke annulering in geval van een cursus schriftelijk dient plaats te vinden 14 dagen voor de cursusdag, is de opdrachtgever een schadeloosstelling van 10% van het door MaxPrevent als gevolg van de overeenkomst in rekening te brengen bedrag inclusief omzetbelasting verschuldigd, onverminderd het recht van MaxPrevent op volledige schadevergoeding indien daartoe grond bestaat. Vindt de annulering later plaats dan is, in geval van een cursus en gelet op de door MaxPrevent te maken kosten, het volledige cursusgeld verschuldigd.

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

 • over de eerste € 2.500,-: 15%
 • over het meerdere tot € 5.000,-: 10%
 • over het meerdere tot € 15.000,-: 8%
 • over het meerdere tot € 50.000,-: 5%
 • over het meerdere 3%

Indien MaxPrevent aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Partijen komen nadrukkelijk overeen, dat het Rapport Voorwerk en de daarvoor in de plaats tredende regelgeving niet van toepassing is op de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen MaxPrevent en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Bevoegde Rechtbank: Breda.

Artikel 14: Wijziging en vindplaats voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de griffie van de rechtbank te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.