RI&E

Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Een verplichting of een impuls voor uw bedrijf?

Met de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) pakt u voor uw organisatie gestructureerd de risico’s aan, om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Elke organisatie met personeel is wettelijk verplicht een overzicht op te stellen van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Door de wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid op en om de werkplek steeds meer bij de ondernemer.

Luister naar de Podcast over RI&E door Patrick de Wit, veiligheidskundige:

VOG podcast RIE voor in je bedrijf bedrijfsveiligheid

Uw veiligheid is onze expertise! MaxPrevent helpt u bij het uitvoeren van de Risico Inventarisatie binnen uw organisatie. MaxPrevent ontzorgt en helpt u bij de vertaalslag van de RI&E naar de praktische uitvoering op de werkvloer.

RI&E en de praktische organisatie

 • Het uitvoeren van de Risico Inventarisatie binnen uw organisatie en deze laten toetsen door een arbo-kerndeskundige.
 • Het opstellen van het daarbij behorende Plan van Aanpak.
 • Het ontwikkelen en implementeren binnen de organisatie van:

– apparaten RI&E,
– aanvullende onderzoeken en opstellen procedures bijv. gevaarlijke  stoffen,
– toolboxen,
– veiligheidsoverleg,
– werkplekadvies,
– advies machinerichtlijnen,
– PBM advies,
– cursussen o.a. BHV-VCA-Preventiemedewerker,
– ontwikkelen bedrijfsnoodplan, etc.

Zie ons overzicht veiligheidskundige dienstverlening.

 • Het ontwikkelen van een arbobeleid.
 • MaxPrevent biedt ondersteuning in de voortgang en uitvoering van de actiepunten van het Plan van Aanpak. Dit kan o.a. door middel van het:

– ontwikkelen en/of aanpassen van (bestaande) beleidsdocumenten.
– ontwikkelen en/of aanpassen van (bestaande) werkprocedures.
– uitvoeren van toolboxen en veiligheidsoverleggeven van voorlichting,
demonstraties, workshops en presentaties.
– voeren van periodiek overleg met de werkgever, de preventiemedewerker en
met de werknemers mbt de vorderingen en eventueel veranderingen in
werkprocedures, etc.

Jaarlijks evalueren. Het toetsen en eventueel bijstellen van het plan van aanpak wordt jaarlijks door MaxPrevent uitgevoerd. Mede afhankelijk van deze toetsing wordt de RI&E periodiek herzien.

Waar bestaat een Risico Inventarisatie & Evaluatie uit?

 • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico-beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke aandacht voor werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen).
 • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.De prioritering van de risico’s.
 • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak.
 • Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, machineveiligheid, biologische factoren en trillingen.

Onderwerpen die o.a. in een RI&E beschreven staan: 

 • Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden? Zo ja, welke? En is er wellicht sprake van blootstelling aan deze stoffen en zo ja, hoeveel?
 • Is er sprake van een kans op fysieke overbelasting? Hoe groot is de fysieke belasting van uw werknemers?
 • Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden? Hoeveel beeldschermwerk doen de werknemers per dag?
 • Kan het lawaai leiden tot een gevaarlijke/ongezonde situatie?
 • Heeft het bedrijf de geschikte arbeidsmiddelen?
 • Welke gevaren levert het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op?
 • Lopen de werknemers de kans te maken te krijgen met seksuele intimidatie of geweld?

De RI&E dient risico’s voor bijzondere groepen werknemers, zoals werknemers jonger dan 18 jaar, zwangere werknemers, werknemers tijdens de lactatie en werknemers met een arbeidshandicap of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, te beschrijven.

Onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak (PvA). In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook dient in het Plan van Aanpak opgenomen te worden binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is.

Vervolgens dient de werkgever daadwerkelijk de onderwerpen uit het Plan van Aanpak aan te pakken.

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbo-kerndeskundige.

Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ze schrijven een advies aan de werkgever o.a. over het Plan van Aanpak. Alle erkende RI&E-instrumenten staan op de website www.rie.nl. Daar staan ook alle voorwaarden voor de toetsing. Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

 • Alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
 • Het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkende branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is opgenomen.

In alle andere gevallen dient de RI&E te worden getoetst.

Werknemers hebben via het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad inspraak in het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak. De Ondernemingsraad kan op die manier een bijdrage leveren aan eventuele verbeteringen of aanvullingen.

 • De RI&E is in eerste instantie een globale inventarisatie van de gevaren en risico’s. Hieruit kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld nadere inventarisaties van geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, machineveiligheid, biologische factoren en trillingen. Deze verdieping hoort ook tot de verplichte acties van een werkgever.
 • In de RI&E dient aandacht besteed te worden aan de toegang van werknemers tot een preventiemedewerker of een kerndeskundige.
 • De RI&E wordt net zo vaak aangepast als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

Ik wil meer weten over wat MaxPrevent voor mijn organisatie kan betekenen op het gebied van RI&E.
  Dit formulier verzamelt de door u bovenstaande ingevulde gegevens volgens onze privacy verklaring zodat we contact met u kunnen opnemen.

  CONSULTANCY:
  VEILIGHEIDSKUNDIG
  ARBO EN RI&E