Een praktisch arbobeleid

Arbobeleid: Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling

Het is van groot belang om een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Als een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er – in operationele en economische zin – alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen.

Werkgever is verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, vakbonden). Onderdelen van dit arbobeleid zijn onder andere:

 • Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken.
 • Arbodienst of bedrijfsarts: Bij ziekteverzuim moet de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts (al dan niet aangesloten bij een arbodienst) worden uitgevoerd.
 • Preventiemedewerker: Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf niet meer dan 25 werknemers, dan mag de werkgever zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen. In alle gevallen moet de preventiemedewerker binnen het bedrijf werken.
 • Bedrijfshulpverlening: Het aantal BHV-ers dat een bedrijf moet hebben komt voort uit de maatgevende scenario’s. Een bedrijf in de petrochemie heeft een ander risicoprofiel dan een kantooromgeving. De maatgevende scenario’s komen voort uit een scan van de RI&E, deze moeten worden beschreven in het bedrijfsnoodplan.
 • Voorlichting: Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken.
 • Arbodeskundige: Werkgever moet toegang verlenen aan en tot een arbeidsdeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbeidshygiënist.
 • PMO: Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan.

Voor een arbobeleid specifiek voor uw organisatie, neem contact met ons op.
Onze arbo- en HRM professionals staan voor u klaar!

Arbobeleid MaxPrevent contact

Ik wil meer weten over wat MaxPrevent voor mijn organisatie kan betekenen op het gebied van arbo en veiligheid.
  Dit formulier verzamelt de door u bovenstaande ingevulde gegevens volgens onze privacy verklaring zodat we contact met u kunnen opnemen.

  Wij zijn uw partner in bedrijfsveiligheid,
  Arbo-organisatie en HRM beleid.

  Door de wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid op en om de werkplek steeds meer bij de ondernemer.

  Met ons dienstenpakket kunnen we voor iedere branche een passende oplossing bieden op het gebied van bedrijfsveiligheid, arbo-organisatie en HRM beleid.

  We leveren maatwerk voor elke specifieke bedrijfssituatie. Daarbij staat uw vraag en visie steeds centraal. In combinatie met onze expertise wordt ieder bedrijf blijvend een veiligere werkplek.

  CONSULTANCY:
  VEILIGHEIDSKUNDIG
  EN HRM